Inzerce

FotoHra není inzertní platformou, ale omezeně nabízí reklamu ve svých produktech.

V každé FotoHře je možné podat 1 inzerci v pravém dolním rohu o rozměru 60 × 35 mm a 2 vložené reklamní letáky do maximálního rozměru A5 na výšku (148 × 210 mm) - možné i oboustranně potištěné. Vloženou přílohu dodá objednavatel. Každá FotoHra vychází v nákladu 200-1000 ks.

Základní cena inzerce

Druh inzerce Cena / počet ks
Reklama 60 × 35 mm 500,- Kč / 500 ks
Vložená reklama do formátu A5 1500,- Kč / 500 ks
 • Za příplatek 300,- Kč si může objednavatel zvolit konkrétní FotoHru, kde reklamní inzerát vyjde.
 • Objednavatel reklamy může zadat, v jakém počtu vytištěných FotoHer se reklama objeví, min. však v 500 ks. Objednavatel také může využít speciální inzertní balíčky za zvýhodněnou cenu.

Inzertní balíčky

1. Reklama 60 × 35 mm, 1000 ks + 2 reklamní příspěvky na Facebooku "FotoHra" (zveřejněné v průběhu 2 měsíců od domluvy s objednavatelem) 1200,- Kč
2. Reklama 60 × 35 mm, 2000 ks + 2 reklamní příspěvky na Facebooku "FotoHra" (zveřejněné v průběhu 2 měsíců od domluvy s objednavatelem) 2000,- Kč
3. Vložená reklama (do formátu A5), 1000 ks + 2 reklamní příspěvky na Facebooku "FotoHra"(zveřejněné v průběhu 2 měsíců od domluvy s objednavatelem) 3000,- Kč
4. Vložená reklama (do formátu A5), 2000 ks + 3 reklamní příspěvky na Facebooku "FotoHra"(zveřejněné v průběhu 2 měsíců od domluvy s objednavatelem) 5000,- Kč

Podmínky inzerce

 1. Zadávání inzerce
  • Inzeráty přijímá vydavatel MyMaps - Jan Picek (IČ: 01604091) na základě písemné objednávky nebo smlouvy včetně dodaných inzertních podkladů. Objednávka musí být doručena jednou z následujících cest:
   • e-mailem na info@fotohra.cz (preferujeme),
   • poštou na adresu Jan Picek, Lučany nad Nisou 532, 468 71 Lučany nad Nisou,
   • osobně.
  • Za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů je odpovědný objednavatel.
  • Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů uveřejněných v inzerátu a nenese zodpovědnost za porušení práv třetích osob.
  • Objednávka musí obsahovat obchodní jméno a sídlo objednavatele, IČO, DIČ, bankovní spojení, formát dodání reklamní inzerce a souhlas s podmínkami inzerce.
 2. Je zakázána inzerce:
  • nevhodného diskriminačního charakteru
  • padělků, kopií a napodobenin
  • erotických služeb a pomůcek
  • cigaret, e-cigaret nebo tabáku.
 3. Podklady pro inzerci
  • Pokud zadavatel nedodá podklady do stanoveného termínu uzávěrky, je povinen uhradit plnou cenu i v případě, že inzerát z časových důvodů nevyjde.
  • Podklady pro výrobu inzerce se vracejí zadavateli pouze na jeho vyžádání.
  • Formát inzerce musí být ve formátu JPG, PDF, BMP, PNG nebo GIF. Vložená reklamní inzerce je v režii objednavatele, omezení je pouze v formátu (do A5).
 4. Stornovací poplatky
  • Při stornování inzerce objednavatel zaplatí část z celkové ceny podle doby storna před uzávěrkou inzerce následovně:
   • 20 % z celkové ceny – 2 týdny před stanovenou uzávěrkou
   • 50 % z celkové ceny – 1 týden před stanovenou uzávěrku,
   • 100 % celkové ceny – po stanovené uzávěrce.
 5. Platební podmínky
  • Konečná cena vyplývá z platného ceníku a po domluvě s vydavatelem.
  • Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat platbu předem. Inzerce bude zveřejněna po uhrazení zálohové faktury (50 % částky).
  • Faktura se zasílá společně s kontrolním výtiskem a je splatná 14 dnů ode dne vystavení, pokud není písemně stanoveno jinak.
  • V případě prodlení zaplacení faktury zadavatelem je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z fakturované částky denně ode dne splatnosti do zaplacení dlužné částky a objednavatel je povinen uhradit
  • veškeré náklady spojené s vymáháním pohledávky.
  • Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejňovat inzerát v případě, že zadavatel má neuhrazené pohledávky vůči vydavateli.
 6. Reklamace
  • Zadavatel má v případě nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu, ale pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.
  • Zadavatel nemá právo na reklamaci v případě dodání nesprávných inzertních podkladů.
  • Reklamace je možná pouze písemnou formou, a to do 10 dnů po termínu distribuce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2016.

Další informace a kontakt: info@fotohra.cz, +420 608 324 456 (Jan Picek)

Těšíme se na spolupráci!